Đăng ký hội viên

Thẻ hội viên sẽ được gửi đến Quý Hội Viên qua địa chỉ liên hệ sau 2 tháng kể từ ngày xác nhận đăng ký.

Quý hội viên vui lòng gửi bản Scan Uỷ Nhiệm Chi để xác nhận thanh toán qua Email: info@montessori.org.vn
0909.630.085