Ms. Nguyễn Thủy Tiên

Ms. Nguyễn Thủy Tiên

Chuyên viên Truyền thông - Marketing / Marketing – PR Staff

Đội ngũ nhân sự

Mr. Dương Khắc Thiệu

Mr. Dương Khắc Thiệu

Tư vấn / Consultant

Ms. Nguyễn Thủy Tiên

Ms. Nguyễn Thủy Tiên

Chuyên viên Truyền thông - Marketing / Marketing – PR Staff